• Notice: Trying to get property of non-object në visualization_entity_embed_render() (rreshti 161 i /var/www/html/dkan/webroot/profiles/dkan/modules/contrib/visualization_entity/modules/visualization_entity_embed/visualization_entity_embed.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object në visualization_entity_embed_render() (rreshti 161 i /var/www/html/dkan/webroot/profiles/dkan/modules/contrib/visualization_entity/modules/visualization_entity_embed/visualization_entity_embed.module).

Popullsia e Tiranës u rrit 1.6%

Gjetjet Kryesore

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Bashkia Tiranë me një sipërfaqe prej 1,111.00 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 842,019 banorësh nga 828,403 banorë një vit më pore ose ndryshim 1.6% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 758 banorë/km2
• Mosha mesatare vjeç
Gjinia
• 50.50%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 98 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 17.10% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.60% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 12.30% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 46.70% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 24.20% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 41.60% (24.20% për të rinjtë dhe 17.40% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 13,616 banorë ose e llogaritur ndryshe 37 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 12 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 3,028 banorë
• 7,266 lindje ose 36 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 104, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 4,238 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 122 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 10,588 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 32,708 banorë dhe të larguar prej 22,120 banorë
• 148 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 296,862 familje ose 267 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 4,168 martesa ose -5.4% krahasuar me një vit më parë
• 1,890 divorce ose 11.8% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.2 martesa ka një divorc

Bazuar në raportimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, popullsia e Tiranës në vitin 2019 rezulton 842 019 banorë duke pësuar një rritje me 1.64%, krahasuar me vitin 2018 ose 13 616 banorë, ku gjatë vitit 2019, shtesa natyrore e popullsisë është 3 028 banorë (Lindje-Vdekje), duke pësuar një rënie prej 10.5%, krahasuar me një vit më parë. Bilanci neto i lëvizjeve së qytetatrëve (Të ardhurit - Të larguarit) është +10 588 banorë.
Dendësia e popullisë së Tiranës u rrit me rreth 12 banorë për km2 duke arritur në 756 banorë/km2.

Ecuria e popullsisë së Tiranës në vite, në numër dhe përqindje

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1d7160e5-ec5a-4678-9e2c-7a076ae37ae3/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1d7160e5-ec5a-4678-9e2c-7a076ae37ae3/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":true},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Ndryshimi vjetor","value":"Ndryshimi vjetor","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":true},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Ndryshimi vjetor","value":"Ndryshimi vjetor","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Popullsia","Ndryshimi vjetor"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":false,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":2},"showLegend":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":30,"left":10},"yAxis":{"axisLabelDistance":2,"axisLabel":"Popullsia"},"y1Axis":{"axisLabel":"Popullsia në vite","axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabel":"Ndryshimi vjetor në përqindje","axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showValues":false,"staggerLabels":true,"datapoints":true,"stacked":false,"color":["blue","green"]},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Ndryshimi vjetor","value":"Ndryshimi vjetor","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"350","xFormat":{"type":"Date","format":"%Y"},"yFormat":{"type":"Number","format":",.2f"},"y1Format":{"type":null,"format":""},"y2Format":{"type":null,"format":""},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesStep":1,"y1Values":["",""],"y1ValuesFrom":"","y1ValuesTo":"","y1ValuesStep":1,"y2Values":["",""],"y2ValuesFrom":"","y2ValuesTo":"","y2ValuesStep":1,"lpbBarChartField":"Vitet","goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true},"yValuesFrom":"","yValuesTo":""}

Dendësia e popullsisë sipas viteve

Përbërja gjinore e banorëve të Tiranës anon lehtësisht nga femrat të cilat përbëjn 50.5% ndërsa meshkujt përbëjnë 49.5% të banorëve të Tiranës. Një tregues tjetër gjinor ështe edhe raporti i meshkujve ndaj femrave në një periudhë të dhënë, zakonisht i shprehur si numri i meshkujve për çdo 100 femra dhe njihet si raporti gjinor. Nëse do kishte një barazi gjinore do kishim 100 meshkuj për çdo 100 femra që shprehet nga vija e ndërprerë gri. Ajo që vihet re është që në zonat urbane kemi mbizotërim të femrave ndërsa në zonat rurale mbizotërim të meshkujve.

Raporti gjinor

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":true},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":true},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Raporti Gjinor","Barazi gjinore"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":true},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"showDistX":true,"showDistY":true,"onlyCircles":false,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":70},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i meshkujve për çdo 100 femra","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"datapoints":true,"showValues":true,"staggerLabels":true,"color":["gray","red"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":100,"color":"black","outside":false,"label":true}}

Pesha më e lartë e popullsisë së Tiranës i përket njësisë 5 e cila ka 10.3% të banorëve e ndjekur nga njësia 2 me 9.8%. Nga njësitë administrative rurale, Kashari ka përqindjen më të lartë të popullsisë me 5.6% të banorve të Tiranës. Peshën më të vogël të popullsisë e ze njësia Shëngjergj me 0.3% të banorëve të Tiranës. Nga njësitë urbane, njësia 10 ka përqindjen më të ulët të banorëve me 3.3%.

Përqindja e popullsisë sipas gjinisë dhe njësive administrative

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0f331555-b320-4f50-8812-21dc817674ad/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0f331555-b320-4f50-8812-21dc817674ad/download"},"fields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Femra","Meshkuj"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia administrative","xDataType":"String","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":70,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Përqindja e popullsisë, femra dhe meshkuj","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":true,"stacked":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","12"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"12","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Bashkia e Tiranës ka rreth 17.1% të banorëve në grupmoshën 0-14 vjeç, 70.6% të banorëve në grupmoshën 15-64 vjeç dhe 12.3% mbi 64 vjeç, Në grafiku më poshtë shihet përbërja moshore e secilës njësi administrative. Njësia Zall Herr ka përqindjen më tëlartë të të rrinjëve, 0-14 vjeç, me 23.6%. Krraba ka përqindjen më të lartë të banorve në moshë pune, 15-64 vjeç, me 73.4% dhe njësia 10 ka në përbërjen e vet përqindjen më të lartë të banorëve për grupmoshën 65+ vjeç me 18.3%.
Tek piramida moshore shohim se grupmosha me numrin më të madh të banorëve është 35-39 vjeç me 8.9% të banorëve ndërsa grupmosha 75-79 vjeç ka numrin më të vogël të banorëve me afërsisht 2.3% të popullsisë. Në Tiranë rreth 37.8% e banorëve janë nën 30 vjeç, 46.7% e popullsisë nën 35 vjeç dhe 55.0% nën 39 vjeç. Rreth 1/4 e banorëve të Tiranës është mbi 55 vjeç.

Përbërja moshore e njësive

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c8580c82-2280-4113-9ae7-405c80a1b1de/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c8580c82-2280-4113-9ae7-405c80a1b1de/download"},"fields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":false},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":false},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":false},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":false},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["0-14 vjec","15-64 vjec","65+ vjec"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia administrative","xDataType":"Number","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":70},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Përqindja e banorëve sipas grupmoshave","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":false},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":false},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Piramida moshore

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/fe188922-e032-4f92-934e-4c50d9bc4ac8/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/fe188922-e032-4f92-934e-4c50d9bc4ac8/download"},"fields":[{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Femra","Meshkuj"],"yDataType":"Auto","xfield":"Mosha","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Grupmosha","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numër popullsie","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"color":["red","blue"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Raporti i varësisë moshore është raporti i personave në moshë 0-14 vjeç dhe 65+ vjeç ndaj popullsisë në moshë pune 15-64 vjeç. Ky raport përbëhet nga raporti i varësisë së të rinjve i llogaritur si raporti i personave në moshë 0-14 vjeç ndaj popullsisë në moshë pune 15-64 vjeç dhe raporti i varësisë së të moshuarve llogaritur si raporti i personave në moshë 65+ vjeç ndaj popullsisë në moshë pune 15-64 vjeç.
Në Tiranë, raporti i varësisë moshore është 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit) ndërsa për gjithsej Shqipërinë ku raport është 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit). Raporti shumë i ulët i varësisë moshore për të rinjtë në Tiranë tregon një përqëndrim më të lartë të të rinjve në qytetin e Tiranës.

Raporti i varësisë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c8580c82-2280-4113-9ae7-405c80a1b1de/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c8580c82-2280-4113-9ae7-405c80a1b1de/download"},"fields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":true},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":true},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":true},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":true},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":false},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":false},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":true},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"seriesFields":["Koef. Rrinjeve","Koef. Moshuarve","Koef. Gjithsej"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia administrative","xDataType":"String","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"datapoints":true,"showValues":true,"staggerLabels":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":false},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":false},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Mosha mesatare e banorëve të njësive administrative të Tiranës në 2019 kur e krahasojme me 2018, ka patur ndryshime duke u rritur me 1 vit për 9 njësi administrative dhe ka ngelur e njëjta për 15 njësitë e tjera administrative. Njësia me moshën mesatare me të madhe e ka njësia 10 ndërsa njësia me moshën më të re vazhdon të jetë njësia Zall Herr.

Mosha mesatare e banorëve të Tiranës

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Mosha mesatare 2019","Mosha mesatare 2018"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":true},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia administrative","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Mosha mesatare, vjec","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"datapoints":true,"color":["red","gray"],"showValues":true,"staggerLabels":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Shtesa natyrore e popullsisë llogaitet si diferencë e numrit të lindjeve ndaj vdekjeve, në një popullsi në një periudhë kohe të dhënë. Për vitin 2019, shtesa natyrore në Tiranë rezultoi 3 028 nga 3 383 banorë në 2018. Analiza e shtesës natyrore tregon se pavarësisht rënies së këtij treguesi, nga 24 njësitë vetëm njësia 10 ka shtesë natyrore negative ndërsa gjithë njësitë e tjera rezultojnë me numër lindjesh më të madhe se vdekjet. Kur e krahasojmë me vitin e mëparshë rënie të shtesës natyrore ka në 14 njësi administrative ndërkohë në 10 njësi të tjera ka rritje të treguesit të shtesës natyrore.

Shtesa natyrore dy vitet e fundit

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Shtesa natyrore 2019","Shtesa natyrore 2018"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Shtesa natyrore, numri i lindjve minus vdekjet","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true,"color":["red","gray"],"showValues":true,"staggerLabels":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Raporti gjinor në lindje është raporti i meshkujve ndaj femrave të lindur në një periudhë të dhënë, zakonisht i shprehur si numri i meshkujve për çdo 100 femra. Një raport i lartë mund të shprehi edhe të qënit selektiv në lindje. Nga grafiku vihet re nje raport i lartë gjinor në lindje kur e krahason me raportin gjinor të popullatës. Në vend ky raport është 109 bebe meshkujsh për 100 bebe femrash. Në Tiranë si mesatare e bashkisë rezulton 104 lindje bebesh meshkuj për 100 bebe femrash.

Raporti gjinor në lindje

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":true},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":true},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":true},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Raporti Gjinor","Raporti gjinor ne lindje","Barazi gjinore"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i meshkujve për 100 femra","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti gjinor ne lindje","value":"Raporti gjinor ne lindje","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve","value":"Koeficienti I vdekjeve","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, F","value":"Koeficienti I vdekjeve, F","selected":false},{"name":"Koeficienti I vdekjeve, M","value":"Koeficienti I vdekjeve, M","selected":false},{"name":"Barazi gjinore","value":"Barazi gjinore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Lindjet dhe vdekjet janë dy komponentë që ndikojnë në ndryshimin e popullsisë. Në ndryshimin vjetor të banorve me 13 616 banorë, ndryshimi i pasojë e diferencës së lindjeve me vdekjet është 3 028 banorë ose përafërsisht 3 banorë shtesë për cdo 1 km. Numri i lindjeve rezultoi 7 266 ose 36 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjec. Numri i vdekjeve ishte 4 238 ose 5 humbje për 1000 banorë.

Numri i lindjeve dhe vdekjeve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Shtesa natyrore 2019","Lindje 2019","Vdekje 2019"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":70},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numër","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":true,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Lindjet dhe vdekjet sipas gjinisë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/30d05d05-4443-415c-82c2-1284ea76a1d2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Lindje, Femra","Lindje, Meshkuj","Vdekje, Femra","Vdekje, Meshkuj"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":70},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numër","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Diferenca e popullsise","value":"Diferenca e popullsise","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise","value":"Perqindja e popullsise","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2019","value":"Mosha mesatare 2019","selected":false},{"name":"Mosha mesatare 2018","value":"Mosha mesatare 2018","selected":false},{"name":"Familje 2019","value":"Familje 2019","selected":false},{"name":"Familje 2018","value":"Familje 2018","selected":false},{"name":"Perqindja e popullsise1","value":"Perqindja e popullsise1","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2019","value":"Shtesa natyrore 2019","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore 2018","value":"Shtesa natyrore 2018","selected":false},{"name":"Lindje 2019","value":"Lindje 2019","selected":false},{"name":"Lindje 2018","value":"Lindje 2018","selected":false},{"name":"Lindje, Femra","value":"Lindje, Femra","selected":false},{"name":"Lindje, Meshkuj","value":"Lindje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Vdekje 2019","value":"Vdekje 2019","selected":false},{"name":"Vdekje 2018","value":"Vdekje 2018","selected":false},{"name":"Vdekje, Femra","value":"Vdekje, Femra","selected":false},{"name":"Vdekje, Meshkuj","value":"Vdekje, Meshkuj","selected":false},{"name":"Martesa","value":"Martesa","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Bilanci i levizjeve","value":"Bilanci i levizjeve","selected":false},{"name":"Te ardhurit","value":"Te ardhurit","selected":false},{"name":"Te larguarit","value":"Te larguarit","selected":false},{"name":"Sip�rfaqe Km2","value":"Sip�rfaqe Km2","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}