Primary tabs

Mirë se erdhët në portalin e të dhënave të hapura të Bashkisë së Tiranës.

Këtu ju mund të gjeni disa nga të dhënat statistikore të bashkisë në format dhe licensë të hapur (open data) dhe lehtësisht të analizueshme (machine readable).

LAJME

Tregues demografikë të Tiranës

Përllogaritjet e popullsisë janë kryer mbi të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) pranë Ministrisë së Brendshme. Këtu jepet një përshkrim i zhvillimeve të fundit në popullsinë dhe treguesit e tjerë demografikë të Tiranës sipas njësive administrative.

Platforma opendata

Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri nga Prill 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofrohen në funksion të rritjes së transparencës. Platforma mban të dhëna nga drejtoritë e bashkisë, institucionet e varësisë dhe institucione të tjera.

Shërbimi i transportit publik është një element i rendësishëm i jetës në qytet. Banorët e qytetit të Tiranës mund të aksesojnë një sërë linjash urbane. Këtu jepet itinerari i disa prej linjave, gjithashtu gjeni vendodhjen e stacioneve dhe terminaleve të autobusave.

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, me një histori që daton nga epoka paleolitike. I përshkruar nga vizitorët si një vend unik, intrigues dhe me gjallëri ku objektet dhe pikat turistike ruajnë gjurmët e ndryshimeve historike. Reliket e regjimit të vjetër sfidojnë ndërtimet e reja me ngjyra.

Dashboard-et e publikuara së fundmi

Institucionet arsimore publike të Tiranës të gjeoreferencuara.

Familjet, ndryshe në terminologjinë e Censusit përkufizohen si Njësi Ekonomike Familjare që jo patjetër duhet të kenë lidhje gjaku. Informacion mbi familjet ose NjEF-të në Tiranë dhe njësitë administrative sipas Censusit 2011, të realizuar nga Instat gjatë Tetorit 2011. Njësitë urbane të Tiranës nuk janë të specifikuara por jepen sipas ndarjes së vjetër administrative në bashki dhe komuna.

Informacion mbi treguesit e arsimit dhe punësimit në Tiranë dhe njësitë administrative bazohen në rezultatet e Censusit 2011, të realizuar nga Instat gjatë Tetorit 2011. Njësitë urbane të Tiranës nuk janë të specifikuara por jepen sipas ndarjes së vjetër administrative në bashki dhe komuna.