Primary tabs

Mirë se erdhët në portalin e të dhënave të hapura të Bashkisë së Tiranës.

Këtu ju mund të gjeni disa nga të dhënat statistikore të bashkisë në format dhe licensë të hapur (open data) dhe lehtësisht të analizueshme (machine readable).

LAJME

Tregues demografikë të Tiranës

Përllogaritjet e popullsisë janë kryer mbi të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) pranë Ministrisë së Brendshme. Këtu jepet një përshkrim i zhvillimeve të fundit në popullsinë dhe treguesit e tjerë demografikë të Tiranës sipas njësive administrative.

Platforma opendata

Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri nga Prill 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofrohen në funksion të rritjes së transparencës. Platforma mban të dhëna nga drejtoritë e bashkisë, institucionet e varësisë dhe institucione të tjera.

Shërbimi i transportit publik është një element i rendësishëm i jetës në qytet. Banorët e qytetit të Tiranës mund të aksesojnë një sërë linjash urbane. Këtu jepet itinerari i disa prej linjave, gjithashtu gjeni vendodhjen e stacioneve dhe terminaleve të autobusave.

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, me një histori që daton nga epoka paleolitike. I përshkruar nga vizitorët si një vend unik, intrigues dhe me gjallëri ku objektet dhe pikat turistike ruajnë gjurmët e ndryshimeve historike. Reliket e regjimit të vjetër sfidojnë ndërtimet e reja me ngjyra.

Dashboard-et e publikuara së fundmi

Ecuria dhe struktura e numrit të bizneseve sipas gjinisë së administratorit në Tiranë, në vend dhe në 60 bashkitë e tjera të vendit (ku përjashtohet Tirana). Ndarja i referohet gjinisë së administratorit dhe ka dy nëndarje, femra dhe meshkuj. Të dhënat e përdorura janë vjetore dhe sigurohen nga Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve në INSTAT.

Ecuria e numrit të bizneseve në vite në Tiranë, vend dhe në 60 bashkitë e tjera të vendit (ku përjashtohet Tirana) si edhe struktura e numrit të bizneseve sipas Njësive Administrative në Tiranë

Informacion mbi kushtet e banimit në Tiranë dhe njësite administrative sipas Censusit 2011, të realizuar nga Instat gjatë Tetorit 2011. Njësitë urbane të Tiranës nuk janë të specifikuara por jepen sipas ndarjes së vjetër administrative në bashki dhe komuna.

Informacion mbi treguesit e ndryshëm demografikë, bazuar në të dhënat e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Informacion mbi treguesit e ndryshëm demografikë, bazuar në të dhënat e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Viti referencë është 2018. Ndarja territoriale bëhet në 24 njësitë administrative.

Informacion mbi treguesit e arsimit dhe punësimit në Tiranë dhe njësitë administrative bazohen në rezultatet e Censusit 2011, të realizuar nga Instat gjatë Tetorit 2011. Njësitë urbane të Tiranës nuk janë të specifikuara por jepen sipas ndarjes së vjetër administrative në bashki dhe komuna.

Sondazh

Eksperienca juaj me portalin:
Shumë i/e kënaqur, gjeta çfarë kërkoja dhe ka shumë informacion të vlefshëm
39%
I/e kënaqur, gjeta çfarë kërkoja por do doja informacione shtesë
39%
Neutral
10%
I/e pakënaqur, nuk gjeta çfarë kërkoja por mund të përdor disa nga të dhënat e publikuara
10%
Shumë i/e pakënaqur, nuk gjeta çfarë kërkoja dhe gjithë të dhënat të pavlefshme
3%
Gjithsej votime: 31