Primary tabs

Mirë se erdhët në portalin e të dhënave të hapura të Bashkisë së Tiranës.

Këtu ju mund të gjeni disa nga të dhënat statistikore të bashkisë në format dhe licensë të hapur (open data) dhe lehtësisht të analizueshme (machine readable).

LAJME

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave. Në 31 korrik 2014, me vendim të Parlamentit Shqiptar, u miratua organizimi i ri administrativo-territorial që e ndan vendin në 12 qarqe dhe 61 bashki.

Statistikat e mjeteve të transportit kanë si qëllim të përcaktojnë numrin e mjeteve të transportit rrugor të mallrave dhe pasagjerëve. Këto statistika mbështeten në të dhënat që merren si burim administrativ (pra jo vrojtim) dhe mbulojnë vetëm transportin rrugor të përfaqësuar me numrin e mjeteve për pasagjerë dhe mallra.

Nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës, Maratona e Tiranës ka filluar të zhvillohet rregullisht prej Tetorit të 2016. Maratona ka kategoritë për femra dhe meshkuj në 21.1 km, 10 km si edhe kategorinë WE TOO. Rritja e numrit të pjesmarrësve ndër vite është treguesi më i mirë se gara e Tiranës është bërë e dashur për të gjithë.

“Financat për qytetarin” shërbejnë si një urë lidhëse mes financave të bashkisë së Tiranës dhe qytetarëve të saj. Të gjitha sipërmarrjet dhe planet vjetore të përmbushura gjatë vitit thjeshtohen dhe sintetizohen në një dokument të kuptueshëm dhe të aksesueshëm për të gjithë.

Tablo statistikore publikuar rishtazi

Informacion mbi treguesit e ndryshëm demografikë, bazuar në të dhënat e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Viti referencë është 2018. Ndarja territoriale bëhet në 24 njësitë administrative.

Updated/commented date: 2020-03-26

Informacion mbi treguesit e ndryshëm demografikë, bazuar në të dhënat e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Updated/commented date: 2020-03-26

Siguria publike ka të bëjë me shërbimet që ofrohen për qetësinë dhe mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin e kundërvajtjeve administrative si dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në komunitet, inspektimin dhe monitorimin e rendit në nivel vendor.

Updated/commented date: 2019-11-07

Ndarja e re territoriale e përball stafin e Bashkisë së Tiranës me nevojën e një ndryshimi të plotë ristrukturues në mënyrën e administrimit dhe menaxhimit të gjithë shërbimeve të transportit.

Updated/commented date: 2019-11-06

Skema e furnizimit të Ujësjellësit të Tiranës është klasike. Uji i prodhuar nga burimet akumulohet në depo nëpërmjet linjave të transmetimit dhe më pas kalon në rrjetin shpërndarës të furnizmit me ujë të kryeqytetit. Kapaciteti akumulues i depove është rreth 100 milionë metër kub ujë.

Updated/commented date: 2019-11-01

Statistikat e blegtorisë ofrojnë informacion të detajuar, për numrin e krerëve të bagëtive sipas llojit dhe kategorive. Prodhimet blegtorale përfshijnë prodhimin i qumështit sipas llojeve lope, dele dhe dhie. Të tjera prodhime blegtorale janë prodhimi i leshit, vezëve dhe mjaltit. Informacioni i disponueshëm për këto statistika është viti 2018

Updated/commented date: 2019-10-28