Primary tabs

Mirë se erdhët në portalin e të dhënave të hapura të Bashkisë së Tiranës.

Këtu ju mund të gjeni disa nga të dhënat statistikore të bashkisë në format dhe licensë të hapur (open data) dhe lehtësisht të analizueshme (machine readable).

LAJME

Tregues demografikë të Tiranës

Përllogaritjet e popullsisë janë kryer mbi të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) pranë Ministrisë së Brendshme. Këtu jepet një përshkrim i zhvillimeve të fundit në popullsinë dhe treguesit e tjerë demografikë të Tiranës sipas njësive administrative.

Platforma opendata

Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri nga Prill 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofrohen në funksion të rritjes së transparencës. Portali mban të dhëna nga drejtoritë e bashkisë, institucionet e varësisë dhe institucione të tjera.

Shërbimi i transportit publik është një element i rendësishëm i jetës në qytet. Banorët e qytetit të Tiranës mund të aksesojnë një sërë linjash urbane. Këtu jepet itinerari i disa prej linjave, gjithashtu gjeni vendodhjen e stacioneve dhe terminaleve të autobusave.

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, me një histori që daton nga epoka paleolitike. I përshkruar nga vizitorët si një vend unik, intrigues dhe me gjallëri ku objektet dhe pikat turistike ruajnë gjurmët e ndryshimeve historike. Reliket e regjimit të vjetër sfidojnë ndërtimet e reja me ngjyra.

Dashboard-et e publikuara së fundmi

Sipas Ministrisë së Financave, në vitin 2018, numri faktik i punonjësve në pushtetin vendor arriti në 31 704 persona nga 33 460 persona të planifikuar. Bashkia Tiranë (së bashku me institucionet e veta të varësisë dhe shërbimeve) ka rreth 19% ose 6 148 punonjës faktike nga 6 309 të planifikuar.

Tirana Ime App është një aplikacion i krijuar si bashkëpunim i Bashkisë Tiranë dhe Vodafone Albania Sh.A. Aplikacioni përmbledh shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj. Këtu përfshihen informacione mbi trafikun dhe transportin në qytet, turizmin, mundësinë për të raportuar situata problematike, mundësinë për të paguar parkimin nëpërmjet celularit si dhe shumë informacione të tjera të vlefshme.

Numri i fëmijëve të regjistruar në institucionet arsimore publike kanë një trend në rritje nga viti në vit gjë që është shoqëruar dhe me shtimin e ambjenteve dhe përmirësimin e kushteve në këto institucione nga ana e Bashkisë Tiranë. Gjithsej në institucione arsimore gjatë vitit 2018-2019 janë regjistruar 112,937 fëmijë ku 83% e tyre janë fëmijë të regjistruar në arsimin parauniversitar.

Lejet e ndërtimit në Tiranë gjatë periudhës Janar-Qershor 2019 janë rritur ndjeshëm krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës.

Qyteti i Tiranës është i ndarë në 7 zona pastrimi (3 zona lindore, 3 perëndimore dhe Zona e Kuqe në qendër të Tiranës), ku operojnë 7 operatorë privatë me kontrata përkatëse sipërmarrjeje. Në dhjetor të vitit 2016, në “Zonën e Kuqe” ka filluar të operojë dhe shoqëria “Eco Tirana”.

Paraqitja e ecurisë në vite të financave të Bashkisë Tiranë dhe pesha e Bashkisë Tiranë në financat vendore të vendit. Të dhënat janë siguruar nga platforma financatvendore.al meqënëse qëllimi i platformës është të mundësojë disponueshmërinë e të dhënave mbi financat vendore në mënyrë sistematike dhe të kuptueshme për publikun. Treguesit financiarë jepen në milionë lekë dhe i përkasin vitit kalendarik.

Sondazh

Eksperienca juaj me portalin:
Shumë i/e kënaqur, gjeta çfarë kërkoja dhe ka shumë informacion të vlefshëm
44%
I/e kënaqur, gjeta çfarë kërkoja por do doja informacione shtesë
35%
Neutral
9%
I/e pakënaqur, nuk gjeta çfarë kërkoja por mund të përdor disa nga të dhënat e publikuara
9%
Shumë i/e pakënaqur, nuk gjeta çfarë kërkoja dhe gjithë të dhënat të pavlefshme
3%
Gjithsej votime: 34