Administrata e Bashkisë Tiranë

Ndryshimet ligjore

Viti 2014 shënoi ndryshime në organizimin administrativo-territorial të Shqipërisë. Më 31 korrik 2014, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit organizon territorin dhe qeverisjen vendore në vetëm 61 bashki. Synimi kryesor i Reformës Administrative- Territoriale ishte

 • përmirësimi i qeverisjes,
 • aksesi i plotë dhe cilësor i qytetarëve në shërbime publike,
 • demokracia lokale, dhe
 • zhvillimi ekonomik lokal në dy drejtime
  • konsolidimin e territorit (bashkim të njësive vendore si në nivelin e parë – bashki/komuna dhe në nivelin e dytë – qarqet), dhe
  • ndarjen dhe qartësimin e funksioneve dhe kompetencave midis niveleve të qeverisjes me synim thellimin dhe konsolidim e decentralizimit.

Struktura e Bashkisë së Tiranës

Administrata e Bashkisë përbëhet nga

 • funksionarët (jo nëpunës civil),
 • nëpunësit civilë marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Ligji 152/2015 “Për nëpunësin civil”, dhe
 • punonjësit, marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës (i ndryshuar).

Në krye të administratës qëndron Kryetari i Bashkisë, i cili gjatë punës së tij ndihmohet nga katër Zv/Kryetarë dhe Kabineti i Kryetarit (Drejtori i Kabinetit dhe Këshilltarët e Kryetarit) janë funksionarë (jo nëpunës civil). Administrata e Bashkisë së Tiranës është e organizuar në drejtori të përgjithshme, drejtori, sektorë, zyra dhe njësi. Struktura dhe organika përfundimtare e Aparatit të Bashkisë Tiranë, miratohet me Urdhër Kryetarit të Bashkisë Tiranë, numri total i Organikës Përfundimtare të Aparatit të Bashkisë Tiranë miratohet nga Këshilli Bashkiak, me propozim të Kryetarit të Bashkisë.
Nivelet e shërbimit civil sipas rradhës hierarkike, janë:

 • a. Drejtor i Përgjithshëm,
 • b. Drejtor Drejtorie,
 • c. Përgjegjës Sektori/Zyre/Njësie,
 • d. Specialist.

Drejtoritë e Përgjithshme kanë në përbërjen e tyre dhe janë përgjegjës për mbarëvajtjen e disa drejtorive, sipas strukturës administrative të miratuar. Drejtoritë janë njësi bazë të strukturës organizative të Bashkisë së Tiranës dhe përgjigjen për përmbushjen e detyrave të një ose disa fushave të caktuara, sipas funksioneve të përcaktuara me ligj ose akte nënligjore për Bashkinë e Tiranës. Sektorët, zyrat dhe njësitë përgjigjen për aspekte të veçuara të këtyre elementëve.

Aparati qendror dhe Njësitë administrative të Bashkisë Tiranë

Në Dhjetor 2020, administrata e të Bashkisë Tiranë llogaritet në 1366 punonjës, nga ku 61.9% janë femra dhe 38.1% meshkuj. Rreth 59.2% e punonjësve shërbejnë në aparatin qendror dhe pjesa tjetër prej 40.8% në 24 njësitë adminstrative të bashkisë dhe tre lagjeve të krijuara në 2018. Si në aparatin qendror dhe njësitë administrative, janë femrat që dominojnë, por diferenca është me e vogël në njësitë administrative.

Struktura e punonjësve, 2021

Nëse shohim strukturën e punonjësve gjithsej të Bashkisë Tiranë, në vitin 2020 vihet re se:

 • Femrat përbëjnë 61.9% të punonjësve,
 • Në njësitë administrative janë punësuar 40.8% e punonjësve,
 • Specialistët përbëjnë rreth 58.9% të totalit të punonjësve,
 • Rreth 58 % e gjithë punonjësve i përkasin grupmoshës 20-40 vjeç,
 • Mosha mesatare e punonjësve të Bashkisë llogaritet 39.6 vjeç,
 • Rreth 88.4% e të punësuarve kanë arsim të lartë dhe pasuniversitar.