Ndërtimi

Sipas Censusit 2011, në gjithë bashkinë e Tiranës ishin rreth 63 678 ndërtesa banimi ku për rreth 24,07% të ndërtesave nuk ju dihet viti i ndërtimit. Rreth një në katër ndërtesa (23.81%), rezulton të jenë ndërtuar para 1991, ndërsa në dhjetëvjeçarin 1991-2000, janë ndërtuar rreth 30.77% e ndërtesave të regjistruara. Për periudhën 2001-2005 janë ndërtuar 12.26% e ndërtesave të Tiranës ndërsa në vitet 2006-2011 janë ndërtuar 9.09% e tyre.
Rreth 73.81% të ndërtesave të banimit në Tiranë ishin një katëshe. Në zonën urbane të Tiranës pozicionoheshin rreth 55.82% e banesave një katëshe dhe rreth 77.76% e banesave me 2 dhe më tepër kate. Banesat shumë katëshe (6+ kate) përbënin rreth 3.4% të banesave në 2011.
Gjatë 2011, Njësia Kashar me 43% ka patur përqindjen më të lartë të banesave boshe me gati gjysmën e tyre. Dajti dhe Farka ishin dy njësitë e tjera me përqindjen më të lartë të banesave boshe. Në 11 njësitë administrative urbane të Tiranës ishin vetëm 15.2% e banesave boshe.
Në 2011, sipërfaqja e banueshme për person, e bashkisë Tiranë, ishte 17 m2. Kjo sipërfaqe ishte rreth 17.24 % mbi mesataren e vendit, prej 14.5 m2.

Lejet e Ndërtimit

Lejet e ndërtimit në Tiranë gjatë vitit 2021 janë rritur me 10% krahasuar me lejet e dhëna në vitin 2020. Bashkia Tiranë gjatë vitit 2021 ka miratuar gjithsej 218 leje ndërtimi për ndërtesa të reja nga të cilat 167 për banesa dhe 51 për ndërtesa të tjera. Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja gjatë vitit 2021 është rreth 1,459,420m², nga 1,044,012 m² të miratuara gjatë vitit 2020, duke shënuar një ulje me 415,408 m². Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa gjatë vitit 2021 shkon mbi 49 miliardë lekë. Ky fond është siguruar vetëm nga klientët privatë.
Në lejet e miratuar për banesat e reja 46% të tyre e zënë me tre ose më shumë kate, ndërsa përsa i përket lejeve të miratuara për ndërtesat e tjera (hotele,ndërtesa tregtare etj) 47% të lejeve e zënë lejet e miratuara për ndërtesa industriale. Gjatë vitit 2021, 88% e sipërfaqes së ndërtuar ka qenë për banesa. Kategoria e banesave me tre ose më shumë kate zë dhe sipërfaqen më të madhe të ndërtuar rreth 79% të totalit.
Gjatë vitit 2021 thuajse janë dyfishuar lejet e ndërtimit të dhëna për kategorinë banesa me një kat si dhe dyfishuar lejet e ndërtimit të dhëna për kategorinë Rezidenca për komunitetet.