Lajme

14 Stories

Maratona e Tiranës

Nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës, Maratona e Tiranës ka filluar të zhvillohet rregullisht prej Tetorit të 2016. Maratona ka kategoritë për femra dhe meshkuj në 21.1 km, 10 km si edhe kategorinë WE TOO.

Numri i automjeteve

Statistikat e mjeteve të transportit kanë si qëllim të përcaktojnë numrin e mjeteve të transportit rrugor të mallrave dhe pasagjerëve. Këto statistika mbështeten në të dhënat që merren si burim administrativ (pra jo vrojtim) dhe mbulojnë vetëm transportin rrugor të përfaqësuar me numrin e mjeteve për pasagjerë dhe mallra.

Njësitë administrative të Bashkisë Tiranë

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave.

Itinerari i 15 linjave të transportit publik urban

Itinerari dhe stacionet e linjave të transportit publik të Tiranës brenda njësive administrative urbane si edhe harta e itinerareve.

Popullsia e Tiranës u rrit 1.6%

Numri i popullisë së Tiranës për vitin 2019 është siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile sipas njësive administrative, gjinisë, moshës si edhe disa tregues të tjerë demografikë që do pasqyrohen të paraqitura grafikisht dhe të anal

COVID19 në Shqipëri

Qendro në shtëpi!
Masat e marra nga Shteti Shqiptar dhe Statistikat mbi Covid19 mund ti gjeni në faqen e dedikuar: coronavirus.al.