Lajme

12 Stories

Njësitë administrative të Bashkisë Tiranë

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave.

Itinerari i 15 linjave të transportit publik urban

Itinerari dhe stacionet e linjave të transportit publik të Tiranës brenda njësive administrative urbane si edhe harta e itinerareve.

Popullsia e Tiranës u rrit 1.5%

Numri i popullisë së Tiranës për vitin 2021 është siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile sipas njësive administrative, gjinisë, moshës si edhe disa tregues të tjerë demografikë që do pasqyrohen të paraqitura grafikisht dhe të anal

COVID19 në Shqipëri

Këtu janë realizuar disa paraqitje grafike dhe tabelare më të detajuara bazuar në informacionet e publikuara në faqen e dedikuar: coronavirus.al.
Përditësuar me informacionin e datës 30 Qershor 2022.

Përmirësohet cilësia e ajrit

Objektivi kryesor i statistikave të mjedisit është prodhimi i statistikave të kuptueshme nga përdoruesit, të standardizuara sipas akteve normative të BE-së dhe të përshtatshme për përdorim në hartimin e politikave dhe menaxhimin e aktiviteteve me

Tirana Zoo Park, 2022

Zoo Park Tirana 2022 është një hapësirë e transformuar dhe rikonceptuar si një mjedis i përshtatshëm për kafshët por edhe për argëtimin e fëmijëve.