Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017-2019

Të dhëna mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave të Bashkisë Tiranë të raportuara nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme. Për vitin 2017 të dhënat janë vjetore, për vitin 2018-2020 janë tremujore, mbi kthim-përgjigje të kërkesave për konfirmimet në listat e B.T dhe aplikimi në ZVRPP për regjistrim të pasurive në pronësi të B.T, të përfituara nga VKM të ndryshme nuk janë raportuar.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit14.86 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 15, 2020