Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Viti 2016-2018

Të dhëna mbi akt-konstatimet e lëshuara për dëmtime dhe ndërhyrje nga individët të raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK) .Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësinë Administrative Nr.9 pasi vetëm në këtë Njësi janë lëshuar akt-konstatime. Për vitet 2016 e 2017 të dhënat janë raportuar me frekuencë vjetore ndërsa për vitin 2018 të dhënat janë tremujore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit314 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 28, 2019