Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Numri i punonjësve sipas kategorive të pagave

Numri i punonjësve të Bashkisë sipas kategorive të pagave (nëpunës të lartë dhe drejtues, specialistë, teknikë, punëtorë të thjeshtë etj.) të raportuara nga Drejtoria e Financës.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-09-04
Data e publikimit
2019-01-28
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
3e18f620-617f-4fee-9850-0e48ff29f3cd
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public