Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Gj I - II 2016

Të dhëna në mijë lekë mbi planifikimin dhe realizimin e investimeve sipas sektorëve të infrastrukturës ku është kryer investimi. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit944 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 24, 2019