Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Investime gjithsej, 2016-2018

Të dhëna në mijë lekë mbi planifikimin dhe realizimin e investimeve në infrastrukturë sipas burimit të financimit, sektorit ku është kryer investimi dhe fazës së investimit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike. Për vitin 2017 raportimi është kryer vjetor.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit16.33 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 24, 2019