Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Realizimi i investimeve në infrastrukturë

Të dhëna në mijë lekë mbi planifikimin dhe realizimin e investimeve në infrastrukturë sipas burimit të financimit, sektorit ku është kryer investimi dhe fazës së investimit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet me frekuencë gjashtëmujore nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-10-20
Data e publikimit
2019-01-24
Frequency
Gjashtëmujor
Identifikuesi
55b99b7f-0fd4-4684-89b3-5beec5e846dc
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public