Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Janar - Dhjetor 2018

Numri i klientëve debitorë ndaj UKT dhe shuma debitore në mijë lekë. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT). Numri i debitorëve tregon gjendjen në fund të muajit përkatës. Vlera e shumës debitore është progresive dhe e llogaritur pa TVSH.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.