Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

DPÇK
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Fëmijë të regjistruar sipas përkatësisë etnike dhe kërkesat për regjistrim në çerdhe

Të dhëna vjetore mbi numrin gjithsej të fëmijëve të regjistruar në çerdhet publike sipas përkatësisë etnike (romë dhe egjiptianë) dhe kërkesat për regjistrim. Raportimi për këto të dhëna kryhet nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-01-22
Data e publikimit
2019-01-22
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
9efcd2e2-1eaa-471f-91d8-cce38eb8c2ab
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public