Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

DPÇK
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Fëmijë të regjistruar, frekuentimi dhe mungesat ne çerdhet dhe kopshtet publike

Të dhëna të përgjithshme mujore mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej, frekuentimin mesatar mujor dhe numrin e mungesave në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës. Të dhënat raportohen me frekuencë mujore nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-09-20
Data e publikimit
2019-01-22
Frequency
Mujore
Identifikuesi
9fb9ab1e-4688-485e-8c6b-ee41ee3410da
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public