Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Fluksi ditor i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi fluksin mesatar ditor të mjeteve që qarkullojnë në disa prej rrugëve kryesore të Tiranës.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-04-23
Data e publikimit
2019-01-21
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
c24a42aa-5849-4111-a243-282062cf1b94
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public