Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Pagesat mesatare të një biznesi, 2016

Të dhëna mbi pagesat mesatare (në lekë) që ka kryer një biznes gjatë vitit 2016. Pagesat nuk përfshijnë tabelat reklamuese që janë individuale dhe taksën e ndërtesës që ndryshon nga biznesi në biznes. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.