Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Pagesat mesatare të një biznesi

Dataseti përmban të dhëna mbi pagesat mesatare (në lekë) që kryen një biznes gjatë një viti. Pagesat janë llogaritur duke marr parasysh llojin e aktivitetit që ushtrohet dhe kategorinë e biznesit (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Në këtë shifër nuk përfshihen pagesat për tabelat reklamuese që janë individuale dhe për taksën e ndërtesës që ndryshon nga biznesi në biznes. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-02-12
Data e publikimit
2019-01-21
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
f6499388-7a31-47a9-ae21-20c8feb3436b
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public