Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Subjekte të reja sipas aktivitetit, 2016-2019

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të reja sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë në formën e serive kohore. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.