Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Inspektime në objekte të ndryshme, 2021

Inspektimet për qëllim parandalimi mbi rastet e zjarrit dhe përmbytjeve në objekte të ndryshme. Të dhënat janë me frekuencë mujore dhe raportohen nga Agjencia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi (MZSH).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.