Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Rrjeti i Ujësjellës Kanalizimeve, 2020

Të dhëna me frekuencë mujore të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) mbi gjendjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve: gjatësia, çarjet e bllokimet që pësojnë etj.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.