Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Viti 2010-2018

Numri i divorceve sipas njësive administrative eshte llogaritur duke krahësuar gjendjen civile në fillim të vitit me gjendjen civile në fund të vitit. Numri real i divorceve mund të jetë më i madh, pasi nuk janë përfshirë rastet që janë divorcuar dhe martuar brenda vitit

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.