Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Janar-Mars 2019

Sipërfaqet e gjelbërta në m2, të cilat janë pastruar dhe sistemuar nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR).
Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.