Njësia Nr. 5

Pozicionimi gjeografik

Renato Pashollari

Adresa: Rruga Nikolla Tupe
Email: nja.5@tirana.al
Tel: +35542225184

Treguesi Njësia 5 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 2.87 km2 0.26 %
Popullsia 86,997 10.33%
Femra 44,691 10.52%
Mosha 39
Familje 32,193 10.84%
Lindje 666 9.17%
Vdekje 480 11.33%
Të ardhur 2,427 7.42%
Të larguar 2,416 10.92%
Martesa 375 9.00%
Divorce 234 12.38%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja.5 me një sipërfaqe prej 2.9 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 87,312 banorësh nga 86,997 banorë një vit më parë ose ndryshim 0.4% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 30,475 banorë/km2
• Mosha mesatare 39 vjeç
Gjinia
• 51.4% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 94.6 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 15.47% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.40% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 15.14% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 41.82% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 28.05% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 44.10% (22.29% për të rinjtë dhe 21.81% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 315 banorë ose e llogaritur ndryshe 1 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 109 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 35 banorë
• 655 lindje ose 17 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 100, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 620 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 130 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 111 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,673 banorë dhe të larguar prej 1,562 banorë
• 107 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 32,554 familje ose 11,226 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 295 martesa ose -21.3% krahasuar me një vit më parë
• 149 divorce ose -36.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.0 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.5 me një sipërfaqe prej 2.9 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 86,997 banorësh nga 86,800 banorë një vit më pore ose ndryshim 0.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 30,365 banorë/km2
• Mosha mesatare 39 vjeç
Gjinia
• 51.40%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 95 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 15.40% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.00% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 14.60% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 42.50% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 27.70% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 42.80% (22.00% për të rinjtë dhe 20.80% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 197 banorë ose e llogaritur ndryshe 1 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 69 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 186 banorë
• 666 lindje ose 32 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 102, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 480 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 112 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 11 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 2,427 banorë dhe të larguar prej 2,416 banorë
• 100 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 32,193 familje ose 11,237 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 375 martesa ose -2.6% krahasuar me një vit më parë
• 234 divorce ose 34.5% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 1.6 martesa ka një divorc