Ndroq

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Ndroq, Zbarqe, Kërçukje, Zhurje, Lagje e re, Pinet, Sauqet, Çalabërzezë, Shesh, Grebllesh, Mënik

Xhavit Ceka

Email: nja.ndroq@tirana.al
Tel: +35548620201

Treguesi Ndroqi % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 63.31 km2 5.70 %
Popullsia 9,788 1.16%
Femra 4,705 1.11%
Mosha 35
Familje 2,709 0.91%
Lindje 85 1.17%
Vdekje 45 1.06%
Të ardhur 148 0.45%
Të larguar 102 0.46%
Martesa 52 1.25%
Divorce 8 0.42%

Përmbledhje e treguesve demografikë

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Ndroq me një sipërfaqe prej 63.3 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 9,788 banorësh nga 9,702 banorë një vit më pore ose ndryshim 0.9% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 155 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 48.10%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 108 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.10% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 68.30% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.50% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 51.50% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 21.30% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 46.30% (30.90% për të rinjtë dhe 15.40% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 86 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 1 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 40 banorë
• 85 lindje ose 41 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 130, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 45 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 114 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 46 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 148 banorë dhe të larguar prej 102 banorë
• 145 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 2,709 familje ose 43 familje për km2 me rreth 3.6 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 52 martesa ose 8.3% krahasuar me një vit më parë
• 8 divorce ose 14.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 6.5 martesa ka një divorc