Menaxhimi i Situatës së COVID19 nga Bashkia Tiranë

Përditësimi i fundit i siguruar i të dhënave është 20 Maj

Masat për të minimizuar shpërhapjen e virusit, menaxhimi i ndikimi të tij dhe lehtësimi i situatës tek njerzit në nevojë

Bashkia e Tiranës është e përkushtuar për të siguruar që gjatë pandemisë COVID-19 jo vetëm të marri masat e nevojshme për uljen e shpërhapjes së virusuit por edhe:

  • të mbrojë më të prekurit,
  • të mbështesi komunitetin dhe
  • të ofrojë të gjitha shërbimet kryesore me kapacitet maksimale.

U është bërë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë të sigurt në shtëpi dhe të përdorin të gjitha mjetet e mundshme virtuale për të përmbushur nevojat e tyre gjatë mbylljes në mbarë vendin. Qytetarët janë këshilluar me forcë, të dalin nga shtëpia sa më rrallë që të jetë e mundur dhe vetëm për qëllime të kufizuara dhe jetike siç janë pazaret për nevoja themelore, arsye shëndetësore ose udhëtime për të punuar nëse nuk janë në gjendje të punojnë nga shtëpia.
Në bashkinë e Tiranës , në kuadër të masave të ndërmarra nga Ministria e Shëndetësise dhe në përputhje me direktivat e qeverisë, filloi një bllokim nga dita e parë e konfirmimit të rasteve pozitive duke miratuar një kombinim të mbikëqyrjes proaktive, komunikimit të rregullt për ndërgjegjësim të qytetarëve, izolimit të kufizimit të kohës, distancimit social dhe dezinfektimit të rregullt të hapësirave publike.

Mbështetje sociale për personat më të riskuar

Pastrimi i rrugëve dhe parqeve

Transport publik për stafin e shëndetësisë

Menaxhimi i tregjeve

Ne mbrojmë më të prekurit

Për të përballuar pandeminë Covid-19, bashkia Tiranë i ka dhënë përparësi nevojave të grupeve më të rrezikuara. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, nën koordinimin e institucioneve të administratës së shërbimeve sociale lokale por edhe me Prefekturën, Shërbimimin Social Shtetëror dhe partnerë nga shoqëria civile, mundëson sigurimin e shërbimeve të menjëhershme dhe afatgjata të mbrojtjes dhe kujdesit për të gjithë individët/familjet në nevojë. Gjithashtu pjesë e shërbimit social është edhe Qendra Sociale “Strehëza Tiranë”, deri më tani, është në funksion të personave në situatë rruge, me shërbim 24 orësh në ambjentet e saj si edhe ju shërben kategorive të tjera me ushqim katering dhe paketa ushqimore dhe shërbim mjekësor apo nevoja të tjera.

a) Identifikimi dhe kontaktimi i individëve/familjeve në nevojë

Grupet e terrenit të patronazhimit në çdo njësi administrative/lagje, kanë përditësuar listat emërore të personave që do jenë nën patronazhim dhe kanë konfirmuar se deri më 18 Maj po mbështesin e kujdesen për 12,188 individë/familje.

Ecuria e familjeve të patronazhuara

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1d05924d-6abf-47d9-8dd1-59a7bb492994/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1d05924d-6abf-47d9-8dd1-59a7bb492994/download"},"fields":[{"name":"Data","value":"Data","selected":false},{"name":"Familjet/individet","value":"Familjet/individet","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Data","value":"Data","selected":true},{"name":"Familjet/individet","value":"Familjet/individet","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Familjet/individet"],"yDataType":"Auto","xfield":"Data","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"showLabels":true,"labelType":"percent","useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i familjeve të patronazhuara","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":false,"staggerLabels":true,"stacked":false,"showValues":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Data","value":"Data","selected":false},{"name":"Familjet/individet","value":"Familjet/individet","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"480","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["0",""],"xValuesFrom":"0","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Shpërndarja e 12,188 familjeve të patronazhuarve sipas kategorisë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/e3ba26bf-092c-441b-bae8-dac7e23dcaf7/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/e3ba26bf-092c-441b-bae8-dac7e23dcaf7/download"},"fields":[{"name":"Kategorite","value":"Kategorite","selected":false},{"name":"'25 Mars","value":"'25 Mars","selected":false},{"name":"'26 Mars","value":"'26 Mars","selected":false},{"name":"'27 Mars","value":"'27 Mars","selected":false},{"name":"'30 Mars","value":"'30 Mars","selected":false},{"name":"'31 Mars","value":"'31 Mars","selected":false},{"name":"'1 Prill","value":"'1 Prill","selected":false},{"name":"'2 Prill","value":"'2 Prill","selected":false},{"name":"'3 Prill","value":"'3 Prill","selected":false},{"name":"'6 Prill","value":"'6 Prill","selected":false},{"name":"'7 Prill","value":"'7 Prill","selected":false},{"name":"'8 Prill","value":"'8 Prill","selected":false},{"name":"'9 Prill","value":"'9 Prill","selected":false},{"name":"'10 Prill","value":"'10 Prill","selected":false},{"name":"'14 Prill","value":"'14 Prill","selected":false},{"name":"'15 Prill","value":"'15 Prill","selected":false},{"name":"'16 Prill","value":"'16 Prill","selected":false},{"name":"'17 Prill","value":"'17 Prill","selected":false},{"name":"'21 Prill","value":"'21 Prill","selected":false},{"name":"22 Prill","value":"22 Prill","selected":false},{"name":"23 Prill","value":"23 Prill","selected":false},{"name":"24 Prill","value":"24 Prill","selected":false},{"name":"27 Prill","value":"27 Prill","selected":false},{"name":"28 Prill","value":"28 Prill","selected":false},{"name":"29 Prill","value":"29 Prill","selected":false},{"name":"30 Prill","value":"30 Prill","selected":false},{"name":"4 Maj","value":"4 Maj","selected":false},{"name":"5 Maj","value":"5 Maj","selected":false},{"name":"6 Maj","value":"6 Maj","selected":false},{"name":"7 Maj","value":"7 Maj","selected":false},{"name":"8 Maj","value":"8 Maj","selected":false},{"name":"11 Maj","value":"11 Maj","selected":false},{"name":"12 Maj","value":"12 Maj","selected":false},{"name":"13 Maj","value":"13 Maj","selected":false},{"name":"14 Maj","value":"14 Maj","selected":false},{"name":"15 Maj","value":"15 Maj","selected":false},{"name":"18 Maj","value":"18 Maj","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kategorite","value":"Kategorite","selected":true},{"name":"'25 Mars","value":"'25 Mars","selected":false},{"name":"'26 Mars","value":"'26 Mars","selected":false},{"name":"'27 Mars","value":"'27 Mars","selected":false},{"name":"'30 Mars","value":"'30 Mars","selected":false},{"name":"'31 Mars","value":"'31 Mars","selected":false},{"name":"'1 Prill","value":"'1 Prill","selected":false},{"name":"'2 Prill","value":"'2 Prill","selected":false},{"name":"'3 Prill","value":"'3 Prill","selected":false},{"name":"'6 Prill","value":"'6 Prill","selected":false},{"name":"'7 Prill","value":"'7 Prill","selected":false},{"name":"'8 Prill","value":"'8 Prill","selected":false},{"name":"'9 Prill","value":"'9 Prill","selected":false},{"name":"'10 Prill","value":"'10 Prill","selected":false},{"name":"'14 Prill","value":"'14 Prill","selected":false},{"name":"'15 Prill","value":"'15 Prill","selected":false},{"name":"'16 Prill","value":"'16 Prill","selected":false},{"name":"'17 Prill","value":"'17 Prill","selected":false},{"name":"'21 Prill","value":"'21 Prill","selected":false},{"name":"22 Prill","value":"22 Prill","selected":false},{"name":"23 Prill","value":"23 Prill","selected":false},{"name":"24 Prill","value":"24 Prill","selected":false},{"name":"27 Prill","value":"27 Prill","selected":false},{"name":"28 Prill","value":"28 Prill","selected":false},{"name":"29 Prill","value":"29 Prill","selected":false},{"name":"30 Prill","value":"30 Prill","selected":false},{"name":"4 Maj","value":"4 Maj","selected":false},{"name":"5 Maj","value":"5 Maj","selected":false},{"name":"6 Maj","value":"6 Maj","selected":false},{"name":"7 Maj","value":"7 Maj","selected":false},{"name":"8 Maj","value":"8 Maj","selected":false},{"name":"11 Maj","value":"11 Maj","selected":false},{"name":"12 Maj","value":"12 Maj","selected":false},{"name":"13 Maj","value":"13 Maj","selected":false},{"name":"14 Maj","value":"14 Maj","selected":false},{"name":"15 Maj","value":"15 Maj","selected":false},{"name":"18 Maj","value":"18 Maj","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["18 Maj"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kategorite","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":230},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i familjeve të patronazhuara","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"showValues":true,"staggerLabels":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Kategorite","value":"Kategorite","selected":false},{"name":"'25 Mars","value":"'25 Mars","selected":false},{"name":"'26 Mars","value":"'26 Mars","selected":false},{"name":"'27 Mars","value":"'27 Mars","selected":false},{"name":"'30 Mars","value":"'30 Mars","selected":false},{"name":"'31 Mars","value":"'31 Mars","selected":false},{"name":"'1 Prill","value":"'1 Prill","selected":false},{"name":"'2 Prill","value":"'2 Prill","selected":false},{"name":"'3 Prill","value":"'3 Prill","selected":false},{"name":"'6 Prill","value":"'6 Prill","selected":false},{"name":"'7 Prill","value":"'7 Prill","selected":false},{"name":"'8 Prill","value":"'8 Prill","selected":false},{"name":"'9 Prill","value":"'9 Prill","selected":false},{"name":"'10 Prill","value":"'10 Prill","selected":false},{"name":"'14 Prill","value":"'14 Prill","selected":false},{"name":"'15 Prill","value":"'15 Prill","selected":false},{"name":"'16 Prill","value":"'16 Prill","selected":false},{"name":"'17 Prill","value":"'17 Prill","selected":false},{"name":"'21 Prill","value":"'21 Prill","selected":false},{"name":"22 Prill","value":"22 Prill","selected":false},{"name":"23 Prill","value":"23 Prill","selected":false},{"name":"24 Prill","value":"24 Prill","selected":false},{"name":"27 Prill","value":"27 Prill","selected":false},{"name":"28 Prill","value":"28 Prill","selected":false},{"name":"29 Prill","value":"29 Prill","selected":false},{"name":"30 Prill","value":"30 Prill","selected":false},{"name":"4 Maj","value":"4 Maj","selected":false},{"name":"5 Maj","value":"5 Maj","selected":false},{"name":"6 Maj","value":"6 Maj","selected":false},{"name":"7 Maj","value":"7 Maj","selected":false},{"name":"8 Maj","value":"8 Maj","selected":false},{"name":"11 Maj","value":"11 Maj","selected":false},{"name":"12 Maj","value":"12 Maj","selected":false},{"name":"13 Maj","value":"13 Maj","selected":false},{"name":"14 Maj","value":"14 Maj","selected":false},{"name":"15 Maj","value":"15 Maj","selected":false},{"name":"18 Maj","value":"18 Maj","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"15 Prill","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

b) Asistenca për individët dhe familjet në vështirësi nga Njësitë Administrative / Lagjet

Bashkia Tiranë përmes stafeve të njësive administrate dhe lagjeve në territorin e vet ka mundësuar asistencë në familje duke ofruar paketa ushqimore me produkte bazë për familjet në vështirësi ekonomike, shërbim në banesë për përkujdesje dhe blerje të ushqimeve apo medikamenteve, kjo sipas vlerësimit të kërkesës së drejtuar. Gjithashtu është mundësuar edhe shërbimit catering në banesë, një vakt i ngrohtë për të moshuarit e vetmuar dhe ata në vështirësi ekonomike, kjo përmes stafit të qendrave sociale bashkiake.
Shumë familje janë pajisur me ndihmë dhe asistencë nga grupet e njësive administrative/lagjeve ku ju dorëzohen sende ushqimore, ilaçe ose ushqime të përgatitura, të përditshme përmes një rrjeti të ofrimit të brendshëm i punonjësve të shërbimeve sociale dhe ndërlidhjeve të komunitetit si edhe nismës Adopto një gjyshe.

Asistenca në familje me pako sipas tipit, gjithsej 26,194 pako

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/08819983-b18b-421c-8b9c-8c5965f22499/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/08819983-b18b-421c-8b9c-8c5965f22499/download"},"fields":[{"name":"Tipi","value":"Tipi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Tipi","value":"Tipi","selected":true},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Vlera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Tipi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"discreteBarChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":100},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i asistencave në familje sipas llojit","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"showValues":true,"staggerLabels":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Tipi","value":"Tipi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Ecuria ditore e 25,268 pakove falas në familje sipas llojit të pakos

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/31d5d503-c641-429c-a8d0-d150ad10340a/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/31d5d503-c641-429c-a8d0-d150ad10340a/download"},"fields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako ushqimore","value":"Pako ushqimore","selected":false},{"name":"Pako jo ushqimore","value":"Pako jo ushqimore","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":true},{"name":"Pako ushqimore","value":"Pako ushqimore","selected":false},{"name":"Pako jo ushqimore","value":"Pako jo ushqimore","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Pako ushqimore","Pako jo ushqimore"],"yDataType":"Auto","xfield":"Date","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i familjeve të asistuara me blerje/pako falas","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"showValues":false,"staggerLabels":true,"datapoints":true,"stacked":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako ushqimore","value":"Pako ushqimore","selected":false},{"name":"Pako jo ushqimore","value":"Pako jo ushqimore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Asistenca në familje me 25,268 pako falas ushqimore dhe jo ushqimore sipas njësive administrative

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/98bfff39-d67a-4559-b6ae-de89743ba32d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/98bfff39-d67a-4559-b6ae-de89743ba32d/download"},"fields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako falas, ushqimore dhe jo","value":"Pako falas, ushqimore dhe jo","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako falas, ushqimore dhe jo","value":"Pako falas, ushqimore dhe jo","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Pako falas, ushqimore dhe jo"],"yDataType":"Auto","xfield":"Date","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":60,"left":70},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":false,"showValues":true,"staggerLabels":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako falas, ushqimore dhe jo","value":"Pako falas, ushqimore dhe jo","selected":true}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"Pako falas, ushqimore dhe jo","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Asistencë në familje e 493 pakove të kërkuara dhe paguara nga familja

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8c2f89fb-0fbd-4eeb-aeaf-cced6699c61b/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8c2f89fb-0fbd-4eeb-aeaf-cced6699c61b/download"},"fields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako ushqimore","value":"Pako ushqimore","selected":false},{"name":"Pako jo ushqimore","value":"Pako jo ushqimore","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako ushqimore","value":"Pako ushqimore","selected":false},{"name":"Pako jo ushqimore","value":"Pako jo ushqimore","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Pako ushqimore","Pako jo ushqimore"],"yDataType":"Auto","xfield":"Date","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"showValues":true,"staggerLabels":true,"stacked":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako ushqimore","value":"Pako ushqimore","selected":false},{"name":"Pako jo ushqimore","value":"Pako jo ushqimore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Asistencë në familje me 433 pako mjekësore

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/122639c6-6a1b-4497-ba90-3938bfe01d4d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/122639c6-6a1b-4497-ba90-3938bfe01d4d/download"},"fields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako mjekesore te rimbursueshme","value":"Pako mjekesore te rimbursueshme","selected":false},{"name":"Pako mjekesore me pagese","value":"Pako mjekesore me pagese","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako mjekesore te rimbursueshme","value":"Pako mjekesore te rimbursueshme","selected":false},{"name":"Pako mjekesore me pagese","value":"Pako mjekesore me pagese","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Pako mjekesore te rimbursueshme","Pako mjekesore me pagese"],"yDataType":"Auto","xfield":"Date","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":true,"stacked":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Pako mjekesore te rimbursueshme","value":"Pako mjekesore te rimbursueshme","selected":false},{"name":"Pako mjekesore me pagese","value":"Pako mjekesore me pagese","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Numri i familjeve të asistuara sipas kategorisë së familjes me gjithsej 26,194 pako

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/6f67b412-04df-48ee-8768-c200cdb430b2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/6f67b412-04df-48ee-8768-c200cdb430b2/download"},"fields":[{"name":"Kategoria","value":"Kategoria","selected":false},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kategoria","value":"Kategoria","selected":true},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gjithsej"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kategoria","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":200},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i familjeve të asistuara sipas kategorisë","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":false,"showValues":true,"staggerLabels":true,"donut":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Kategoria","value":"Kategoria","selected":false},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":true}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"Gjithsej","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Përqindja familjeve të asistuara sipas kategorisë së familjes

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/6f67b412-04df-48ee-8768-c200cdb430b2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/6f67b412-04df-48ee-8768-c200cdb430b2/download"},"fields":[{"name":"Kategoria","value":"Kategoria","selected":false},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kategoria","value":"Kategoria","selected":true},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gjithsej"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kategoria","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Kategoria","value":"Kategoria","selected":false},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}