Kushtet e Banimit në Tiranë sipas Census 2011

Sipas Censusit 2011, në gjithë bashkinë e Tiranës ishin rreth 63 678 ndërtesa banimi ku për rreth 24,07% të ndërtesave nuk ju dihet viti i ndërtimit. Rreth një në katër ndërtesa (23.81%), rezulton të jenë ndërtuar para 1991, ndërsa në dhjetëvjeçarin 1991-2000, janë ndërtuar rreth 30.77% e ndërtesave të regjistruara. Për periudhën 2001-2005 janë ndërtuar 12.26% e ndërtesave të Tiranës ndërsa në vitet 2006-2011 janë ndërtuar 9.09% e tyre.

Numri i ndërtesave sipas vitit të ndërtimit

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/29cdacd3-6f44-4851-876e-aa48a171a2c6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/29cdacd3-6f44-4851-876e-aa48a171a2c6/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":true},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Deri me 1960","1961-1980","1981-1990","1991-2000","2001-2005","2006-2011","Nuk e di"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia administrative","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i ndërtesave për banim sipas vitit të ndërtimit","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Rreth 73.81% të ndërtesave të banimit në Tiranë ishin një katëshe. Në zonën urbane të Tiranës pozicionoheshin rreth 55.82% e banesave një katëshe dhe rreth 77.76% e banesave me 2 dhe më tepër kate. Banesat shumë katëshe (6+ kate) përbënin rreth 3.4% të banesave në 2011.

Numri i ndërtesave sipas numrit të kateve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/29cdacd3-6f44-4851-876e-aa48a171a2c6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/29cdacd3-6f44-4851-876e-aa48a171a2c6/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":true},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Ndertesa me 1 kat","Ndertesa me 2 kate","Ndertesa me 3 deri 5 kate","Ndertesa me 6 + kate"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia administrative","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i ndërtesave për banim sipas numrit të kateve","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Numri i ndërtesave sipas tipologjive të ndërtesave



Numri i ndërtesave sipas numrit të banesave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/29cdacd3-6f44-4851-876e-aa48a171a2c6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/29cdacd3-6f44-4851-876e-aa48a171a2c6/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":true},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Ndertesa me 1 banese","Ndertesa me 2 banesa","Ndertesa me 3 ose 4 banese","Ndertesa me 5 + banesa"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia administrative","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i ndërtesave për banim sipas numrit të banesave","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Ndertesat","value":"Ndertesat","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","value":"Gjithsej Ndertesa per qellime banimi","selected":false},{"name":"Njesite e banimit gjithsej","value":"Njesite e banimit gjithsej","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme te banuara","value":"Banesa te zakonshme te banuara","selected":false},{"name":"Banesa te zakonshme jo te banuara","value":"Banesa te zakonshme jo te banuara","selected":false},{"name":"Banese jo te zakonshme","value":"Banese jo te zakonshme","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 kat","value":"Ndertesa me 1 kat","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 kate","value":"Ndertesa me 2 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","value":"Ndertesa me 3 deri 5 kate","selected":false},{"name":"Ndertesa me 6 + kate","value":"Ndertesa me 6 + kate","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi","selected":false},{"name":"Numri I Shtepive individuale","value":"Numri I Shtepive individuale","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","value":"Numri i Shtepive pjeserisht te vecuara","selected":false},{"name":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","value":"Numri i Shtepive ne rend ose tarracore","selected":false},{"name":"Numri I Pallateve","value":"Numri I Pallateve","selected":false},{"name":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","value":"Gjithsej Ndertesa Banimi1","selected":false},{"name":"Ndertesa me 1 banese","value":"Ndertesa me 1 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 2 banesa","value":"Ndertesa me 2 banesa","selected":false},{"name":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","value":"Ndertesa me 3 ose 4 banese","selected":false},{"name":"Ndertesa me 5 + banesa","value":"Ndertesa me 5 + banesa","selected":false},{"name":"Gjithsej ndertesa","value":"Gjithsej ndertesa","selected":false},{"name":"Deri me 1960","value":"Deri me 1960","selected":false},{"name":"1961-1980","value":"1961-1980","selected":false},{"name":"1981-1990","value":"1981-1990","selected":false},{"name":"1991-2000","value":"1991-2000","selected":false},{"name":"2001-2005","value":"2001-2005","selected":false},{"name":"2006-2011","value":"2006-2011","selected":false},{"name":"Nuk e di","value":"Nuk e di","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Gjatë 2011, Njësia Kashar me 43% ka patur përqindjen më të lartë të banesave boshe me gati gjysmën e tyre. Dajti dhe Farka ishin dy njësitë e tjera me përqindjen më të lartë të banesave boshe. Në 11 njësitë administrative urbane të Tiranës ishin vetëm 15.2% e banesave boshe.

Shpërndarja në përqindje e banesave boshe në secilën njësi administrative

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":true},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Banesat boshe %"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"discreteBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia Administrative","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"% banesave boshe","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"showValues":true,"staggerLabels":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Përqindja e banesave sipas llojit të rrjetit ujësjellës kanalizimeve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Rrjet ujesjellesi brenda baneses","Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","Sistem i llojit tjeter","Pa asnje lloj sistemi"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia Administrative","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Lloji i rrjetit ujësjellës","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Percentage","format":".0f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Përqindja e banesave sipas lloji të tualetit

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","Tjeter lloj tualeti","Asnje lloj tualeti"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia Administrative","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Lloji i tualetit","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Percentage","format":".0f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Në 2011, sipërfaqja e banueshme për person, e bashkisë Tiranë, ishte 17 m2. Kjo sipërfaqe ishte rreth 17.24 % mbi mesataren e vendit, prej 14.5 m2.

Sipërfaqja mesatare e banimit për person, m2

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/cb29a43d-af69-4bfa-8142-4c96acfd9db2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia Administrative","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Sipërfaqja mesatare, m2 për person","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Banesat boshe %","value":"Banesat boshe %","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per person","value":"Numri mesatar i dhomave per person","selected":false},{"name":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","value":"Numri mesatar i dhomave per Njesi Ekonomike Familjare","selected":false},{"name":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","value":"Siperfaqja mesatare e banueshme per person (M2 per person)","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","value":"Rrjet ujesjellesi brenda baneses","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","value":"Rrjet ujesjellesi jashte baneses,por ne ndertese","selected":false},{"name":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","value":"Rrjet ujesjellesi jashte nderteses","selected":false},{"name":"Sistem i llojit tjeter","value":"Sistem i llojit tjeter","selected":false},{"name":"Pa asnje lloj sistemi","value":"Pa asnje lloj sistemi","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","value":"WC me uje te rrjedhshem brenda baneses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte baneses, por brenda nderteses","selected":false},{"name":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","value":"WC me uje te rrjedhshem jashte nderteses","selected":false},{"name":"Tjeter lloj tualeti","value":"Tjeter lloj tualeti","selected":false},{"name":"Asnje lloj tualeti","value":"Asnje lloj tualeti","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["5","20"],"yValuesFrom":"5","yValuesTo":"20","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Navigoni INSTAT WEBGIS për më shumë informacion