Primary tabs

Zënie dhe bllokime nga subjekte, 2019

Të dhëna tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga subjekte sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur të dhëna për tremujorin I të Njësive Administrative që kanë bërë shkelje, ndërsa tremujori II-IV nuk ka patur shkelje .

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.