Primary tabs

Uji i faturuar dhe arkëtimet, 2021

Volumi i ujit që faturohet në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve dhe shuma e arkëtuar nga aktivitetet e UKT. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.