Primary tabs

Subjekte të reja sipas kategorive, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë tremujore, raportuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV), mbi numrin e subjekteve të reja sipas 4 kategorive: biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.