Primary tabs

Subjekte të reja sipas aktivitetit, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të reja sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë në formën e serive kohore. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV). Sqarojmë se subjekte kryesore janë subjektet të cilat operojnë me NIPT qëndror, e cila është e lidhur me adresën e parë që ka deklaruar subjekti ekonomik në momentin e regjistrimit në QKB. Subjekte sekondare janë subjektet të cilat operojnë me NIPT sekondar, e cila është e lidhur me të gjitha adresat e tjera që ka deklaruar subjekti ekonomik në momentin e regjistrimit në QKB.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.