Primary tabs

Subjekte të mbyllura sipas kategorive, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të mbyllura, që kanë aplikuar për çregjistrim dhe ato që janë me status pasiv sipas kategorive (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Këto të dhëna raportohen nga Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.