Primary tabs

Subjekte sipas NJA dhe aktivitetit, 2020

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve kryesore sipas Njësive Administrative dhe llojit të aktivitetit që kanë ushtruar gjatë vitit 2020. Sqarojmë se sistemi elektronik aktual i DPTTV-së të dhënat mbi numrin e bizneseve i gjeneron për çdo Njësi Administrative rurale dhe në total për 11 Njësitë Administrative urbane.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.