Primary tabs

DPPGJ
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit (DPN1), emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit;

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Sasia në m³ e mbetjeve të depozituara në Landfill

Të dhëna të përgjithshme mujore mbi shërbimin e pastrimit dhe sasia në m³ të mbetjeve që depozitohen në Landfill. Sqarojmë se të dhënat e vitit 2016 nuk janë paraqitur në formatin ods pasi kanë pasur një format ndryshe raportimi nga vitet pasardhëse.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-12-17
Data e publikimit
2019-07-30
Identifikuesi
a7baf0cf-60fc-4fb9-9b35-d5c1d36b2a4e
License
Public Access Level
Public