Primary tabs

Përfituesit e shërbimeve sociale, 2020

Të dhëna mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive raportuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale. Sqarojmë se është dhënë numri më i lartë i përfituesve nga skema e NE/PAK për çdo 6-mujor.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.