Primary tabs

Pëfituesit e shërbimeve sociale, 2019

Të dhëna mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive raportuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale. Sqarojmë se është dhënë numri më i lartë i përfituesve nga skema e NE/PAK për çdo 6-mujor. Për të moshuarit në institucionet e përkujdesjes ne Qendra publike e Jopublike ne Tirane, DMPS ka drejtuar 12 kerkesa per sistemim.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.