Primary tabs

Numri i divorceve sipas viteve dhe NjA, 2010-2021

Numri i divorceve sipas njësive administrative eshte llogaritur duke krahësuar gjendjen civile në fillim të vitit me gjendjen civile në fund të vitit. Numri real i divorceve mund të jetë më i madh, pasi nuk janë përfshirë rastet që janë divorcuar dhe martuar brenda vitit

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.