Primary tabs

Leje për ushtrim aktiviteti, 2020

Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi numrin e lejeve të lëshuara për ushtrim aktiviteti. Për 2020 është raportuar tremujori I-IV.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.