Primary tabs

Konstatime per shkelje ne hapesirat publike nga individe, 2021

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga individë sipas kategorive, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Për Tremujorët I-IV 2021 është dhënë vetëm vlera totale dhe jo e specifikuar sipas kategorive të shkeljes dhe Njësive Administrative.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.