Primary tabs

Gjoba të qarkullimit rrugor, 2017

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake. Nga muaji Shkurt-Korrik 2017 gjobat janë në vlerë totale dhe jo të ndara sipas Nj.A.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.