Primary tabs

Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2019

Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej, frekuentimin mesatar mujor dhe numrin e mungesave në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës. Të dhënat raportohen me frekuencë mujore nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.