Primary tabs

Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2022

Të dhënat mbi dëmtimet në sipërfaqet e gjelbërta dhe vlera e tyre në lekë raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Dpn1). Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.