Primary tabs

Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2017

Të dhëna me frekuencë vjetore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga subjektet sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësitë Administrative që janë lëshuar akt-konstatime.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.