Primary tabs

Bizneset sipas pronësisë, 2013-2019

Numri i ndërmarrjeve aktive, si gjendje në fund të vitit, sipas pronësisë. Ku pronësia është detajuar si Shqiptare 100% ose e huaj dhe e perbashkët. Si edhe disa përqindje për strukturën dhe peshën që ka Bashkia Tiranë në vite krahasuar me qarkun dhe vendin.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.