Bujqësia në Tiranë dhe vend, 2020

Statistikat e prodhimit bimor janë një mjet i rëndësishëm për monitorimin dhe menaxhimin e tregut të produkteve bujqësore. Statistikat gjithashtu po bëhen një instrument i rëndësishëm për vlerësimin e politikave bujqësore. Rritja e prodhimit bujqësor, jo vetëm që zhvillon ekonominë dhe ul papunësinë, por mundëson uljen e çmimeve të produkteve kryesore jetike që konsumohen nga popullata, si dhe ul varësinë e vendit nga importet.

Bujqësia, blegtoria dhe natyra përbëjnë një potencial të madh për zhvillimin ekonomik të zonave rurale të Tiranës nëpërmjet zhvillimit të agroturizmit, veçanërisht përmes produkteve bio aq shumë të kërkuara në treg. Bashkia e Tiranës është e vendosur të rikthejë vëmendjen në këto zona, për ta parë këtë potencial si një mundësi edhe për biznese të mirëfillta. Shija e produkteve tona bujqësore është origjinale dhe krahas kësaj rritja e prodhimit bujqësor, jo vetëm që zhvillon ekonominë dhe ul papunësinë, por mundëson uljen e çmimeve të produkteve kryesore jetike që konsumohen nga popullata, si dhe ul varësinë e vendit nga importet.

Statistikat e prodhimit bimor japin informacion për drithërat, bimët industriale, rrënjoret, fasulet, perimet, të tjera bimë të arave, frutat, agrumet, ullirin dhe vreshtat. Sipërfaqja gjithsej e njësisë ekonomike bujqësore (fermës) është tërësia e terrenit të përbërë nga shuma e sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) dhe sipërfaqes së tokës tjetër.Sipërfaqja me drufrutorë, është sipërfaqja e tokës e zënë me pemë frutore, ullinj, agrume dhe vreshta. Llogaritet vetëm sipërfaqja e mbjellë në blloqe me kultura drufrutore. Sipërfaqe prodhuese e drufrutorëve është sipërfaqja që potencialisht jep prodhim. Përjashtohet sipërfaqja e pemtoreve të reja, blloqet extensive te drufrutorëve dhe ato të degraduara . Me vit prodhimi nënkuptojmë vitin kalendarik në të cilin fillon vjelja e prodhimit.

Bimët e arave

Pesha e bujqësisë së Tiranës në vend dhe qark është më e ulët se sektori i blegtorisë. Kultura me përqindjen më të madhe të prodhimit në Tiranë është prodhimi i farogjereve me 77%. E njëjta tendencë rezultoi dhe për vendin me 74%.

Treguesit e bimëve të arave në Tiranë dhe rendimenti i tyre, 2020

Burimi: INSTAT
Lloji i bimëve të araveProdhimi në tonSipërfaqja në hektarëRendimenti në kv/ha
Drithra 2,071 11,912
- Grurë 294 1,189 41
- Misër 1,585 10,269 59
-Thekër 5 15 30
-Tagjira 18743923
Perime & bostanore 2,092 48,592
Patate 377 7,316 194
Fasule 335 725 20
Bime Medicinale, erza 44 51 12
Foragjere 8,744 224,458 234
Perime gjithsej2,526 48,201
Perime të njoma 1,897 37,439
- Domate536 16,367 289
- Kastraveca 186 4,327 227
- Speca1983,639183
Perime të thata 440 6,280
- Qepe e thate 339 5,395 159
Bostanore214 4,873
- Pjepër 951,789 188
- Shalqi 1193,084 259
Perime në serra782,363

Struktura e prodhimit të bimëve të arave në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"fields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":true},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":true},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tirane"],"yDataType":"Auto","xfield":"Bimet e arave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":true,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"donut":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e prodhimit të bimëve të arave në vend

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"fields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Vendi"],"yDataType":"Auto","xfield":"Bimet e arave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Drufrutorët

Pesha e Tiranës në prodhimin e pemëve në rang qarku dhe vendi është përkatësisht 33.7% dhe 2.0%. Në strukturën e pemëve frutore të Tiranës për vitin 2018 rezulton që përqindjen më të lartë të prodhimit e kanë vreshtat me 33% të ndjekur nga Ullinjtë me 21%. Në rang vendi ullinjtë kanë përqindjen më të lartë prej 21% të ndjekur nga vreshtat me 20%.

Treguesit e drufrutorëve në Tiranë dhe rendimenti i tyre, 2020

Lloji i drurit frutorSipërfaqja prodhuese, haProdhimi, TonRendimenti në kv/ha
Pemë frutore gjithsej578 5235,088
-Mollë 8 7 507
-Kumbull 85 80 1,037
-Qershi 38 36 354
-Fiq 17 17 821
-Nektarinë/Pjeshkë 4544 317
-Gështenja 282 280 493
-Arra437180
Agrume gjithsej87317
-Mandarinë 4 3119
-Portokalle 3 3103
-Limon 1 195
Ulliri 2,957 2,770 2,246
Rrush gjithsej 7,316
-Rrush nga Vreshta 4033853,763
-Rrush nga Pjergulla3,553

Struktura e prodhimit të drufrutorëve në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"fields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tirane"],"yDataType":"Auto","xfield":"Frutat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e prodhimit të drufrutorëve në vend

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"fields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gjithsej Vendi"],"yDataType":"Auto","xfield":"Frutat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}