Ditarë

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Opendata

Sistemi me 5 yje i vlerësimit të opendata është një sistem vlerësimi për të dhëna të hapura të propozuara nga Tim Berners-Lee, themelues i World Wide Web (WWW). Për të shënuar maksimumin pesë yje, të dhënat duhet:

  1. të jenë të disponueshme në Ueb nën një licencë të hapur,

  2. të jenë në formën e të dhënave të strukturuara,

  3. të jenë në një skedar jo-pronar të skedarit,

  4. të përdorin URI si identifikues

  5. të përfshijnë lidhje me burime të tjera të të dhënave

Ndryshim emërtese për disa institucione

Ju bëjmë me dije se, me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 "Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe qendrës ekonomike të zhvillimit të fëmijëve, institucione në varësi të bashkisë Tiranë”, u kryen ndryshimet e emërtesës së katër insitutcioneve të cilat dërgojnë të dhëna pranë Opendata.tirana.al dhe janë pjesë e listës së Grupeve.

Censet

“Cens” quhet mbledhja e informacionit me anë të pyetësorëve dhe përpunimi i të dhënave të marra,në mënyrë që të sigurohet numërimi i plotë i të gjithë individëve, njësive ekonomike familjare, banesave dhe ndërtesave të shfrytëzuara për qëllime banimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisënë një moment të vetëm në kohë, si dhe prodhimi i statistikave në lidhje me karakteristikat demografike, ekonomike e sociale të popullsisë së Shqipërisë;

Standardet teknike të të dhënave të hapura

Standardet Opendata

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit bazuar në VKM Nr.248 dt 27.04.2007, të ndryshuar, në zbatim të pikës 3, gërma ç),që parashikon përcaktimin e standardeve të TIK për administratën publike, ka hartuar “Standardet Teknike të Publikimit të të Dhënave në Formatin Open Data.

Statistikat për fillestarët

Në pamje të parë, statistikat mund të jenë të vështira për t'u kuptuar. Qëllimi i këtij blog-u është ti bëjë statistikat më të lehta për tu kuptuar si nga përdoruesit e pafamiljarizuar edhe për të gjithë ata që kanë interes për statistikat. Me përkufizim, Statistika është informacioni sasior dhe cilësor, i përmbledhur dhe përfaqësues që karakterizon një dukuri kolektive në një popullatë të dhënë.

Statistikat zyrtare

Statistikat zyrtare janë statistika të prodhuara brenda një sistemi kombëtar statistikor. Sistemet kombëtare statistikore përfshijnë organizata statistikore dhe njësi brenda një vendi që bashkojnë, përpunojnë dhe shpërndajnë statistikat zyrtare në emër të qeverisë kombëtare. Statistikat zyrtare zakonisht mblidhen brenda një kornize ligjore, dhe në përputhje me parimet themelore që sigurojnë standarde minimale profesionale, siç janë pavarësia dhe objektiviteti.

Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore në Shqipëri, struktura e Tiranës

Organizimi i Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në Shqipëri dhe struktura e Tiranës. Qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë ngrihet mbi parimin e decentralizimit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore. Qarku është niveli më i lartë i vetë qeverisjes vendore ndërsa bashkitë dhe komunat janë njësitë bazë të qeverisjes vendore.

Nomenklaturat

Nomenklaturat/klasifikimet janë instrumenta bazë për sistemimin statistikor të fenomeneve sociale dhe/ose ekonomike. Një nga kërkesat bazë në statistikë është ekzistenca e një strukture në përgjithësi të miratuar tek e cila mund të hyjë një gamë e gjerë të dhënash statistikore të disponueshme, në mënyrë që ato të mund të paraqiten dhe analizohen në mënyrë domethënëse. Kjo strukturë njihet si nomenkalturë ose klasifikim.

Organizimi administrativo-territorial në Shqipëri

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave. Në 31 korrik 2014, me vendim të Parlamentit Shqiptar, u miratua organizimi i ri administrativo-territorial që e ndan vendin në 12 qarqe, 61 bashki dhe nën ndarjet të tjera të parashikuara në ligjin 115/2014.