Ditarë

Organizimi i Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në Shqipëri dhe struktura e Tiranës

Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, miratuar në 1998 (pas një referendumi) thuhet se Shqipëria është një shtet unitar dhe i pandashëm dhe në parimet e përgjithshme të saj shkruhet shprehimisht se : ''Qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë ngrihet mbi parimin e decentralizimit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore''. Kapitulli i 6 i Kushtetutës parashikon se:

Nomenklaturat

Një nga kërkesat bazë në statistikë është ekzistenca e një strukture në përgjithësi të miratuar tek e cila mund të hyjë një gamë e gjerë të dhënash statistikore të disponueshme, në mënyrë që ato të mund të paraqiten dhe analizohen në mënyrë domethënëse. Kjo strukturë njihet si nomenkalturë ose klasifikim. Sistemet e klasifikimit japin një gjuhë të përbashkët për përpilimin dhe paraqitjen e statistikave duke mundësuar krahasueshmërinë e statistikave midis vendeve të ndryshme.

Organizimi administrativo-territorial në Shqipëri

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave. Në 31 korrik 2014, me vendim të Parlamentit Shqiptar, u miratua organizimi i ri administrativo-territorial që e ndan vendin në 12 qarqe, 61 bashki dhe nën ndarjet të tjera të parashikuara në ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo - territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.

Pozita gjeografike e Tiranës

Qyteti i Tiranës shtrihet 110 m mbi nivelin e detit, matur kjo në pikën trigonometrike të tij, Sheshin Skënderbej, si edhe rreth 40 km larg detit dhe rreth 26 km nga mali i Dajtit.

Tirana rrethohet nga bashkia e Krujës (32 km), e Kavajës (48 km) dhe Elbasanit (54 km).

Tirana është bashkia më e madhe në vend për sa i përket territorit dhe shtrihet në tre zona gjeografike të veçanta: zona bujqësore në veri, zona urbane në perëndim dhe zona e thyer malore në jug dhe lindje.