Baldushk

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Baldushk, Mumajes, Fushas, Balshaban, Shpatë, Isufmuçaj, Mustafakoçaj, Koçaj, Kakunj, Vesqi, Parret, Shënkoll, Vrap, Shpat i sipërm

Besnik Bali

Email: nja.baldushk@tirana.al
Tel: +355692044121

Treguesi Baldushku % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 112.88 km2 10.16 %
Popullsia 5,375 0.64%
Femra 2,507 0.59%
Mosha 35
Familje 1,622 0.55%
Lindje 58 0.80%
Vdekje 31 0.73%
Të ardhur 59 0.18%
Të larguar 86 0.39%
Martesa 31 0.74%
Divorce 2 0.11%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Baldushk me një sipërfaqe prej 112.9 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 5,367 banorësh nga 5,375 banorë një vit më parë ose ndryshim -0.1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 48 banorë/km2
• Mosha mesatare 36 vjeç
Gjinia
• 46.5% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 114.9 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 18.67% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.11% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 11.22% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 50.18% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 22.71% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 42.63% (26.63% për të rinjtë dhe 16.00% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -8 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 17 banorë
• 53 lindje ose 21 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 165, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 36 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 140 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -30 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 45 banorë dhe të larguar prej 75 banorë
• 60 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,644 familje ose 15 familje për km2 me rreth 3.3 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 24 martesa ose -22.6% krahasuar me një vit më parë
• 5 divorce ose 150.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 4.8 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Baldushk me një sipërfaqe prej 112.9 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 5,375 banorësh nga 5,375 banorë një vit më pore ose ndryshim 0% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 48 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 46.60%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 114 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 19.20% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.80% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.90% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 51.00% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 22.10% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.20% (27.50% për të rinjtë dhe 15.60% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 0 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 27 banorë
• 58 lindje ose 54 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 107, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 31 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 107 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -27 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 59 banorë dhe të larguar prej 86 banorë
• 69 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,622 familje ose 14 familje për km2 me rreth 3.3 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 31 martesa ose -18.4% krahasuar me një vit më parë
• 2 divorce ose -33.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 15.5 martesa ka një divorc