Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Çështjet juridike dhe asetet

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 04/05/2017 - 13:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike Viti 2016'

revizioni aktual
Pre, 03/24/2017 - 14:30 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike pranë Bashkisë Tiranë '

Pre, 03/24/2017 - 13:23 nga ZyraStatistikave