Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fluksi i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë dhe shpejtësia mesatare, Viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 04/12/2017 - 14:58 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për arsye të shtimit të të dhënave.

revizioni aktual
Mar, 04/11/2017 - 09:27 nga ZyraStatistikave

Ndryshim për arsye të problemeve në paraqitje.

Hën, 04/10/2017 - 15:31 nga ZyraStatistikave

Të dhëna të ngarkuara për herë të parë .