Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Inspektimi dhe Monitorimi i Kundravajtjeve Administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Vaqarr, Viti 2017'

revizioni aktual
Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Pezë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Petrelë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Ndroq, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Krrabë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Kashar, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Farkë, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Dajt, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Baldushk, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.11, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.10, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.9, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.8, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.7, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 14:51 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.6, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 13:39 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.5, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.4, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.3, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.1, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Objekteve të prishura, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit, Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'E-Gjoba,Viti 2017'

Pre, 01/19/2018 - 11:43 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr. 2, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.1, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Urdhra të bllokimit dhe objektet e prishura mars-dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative 1, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 Njësia Administrative Kashar '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësitë Administrative Ndroq, Krrabë, Pezë, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Dajt '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative Vaqarr, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative Kashar, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjobat e kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 për Ish Komunat.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative Farkë, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt kontrolle të mbajtura për NJësinë Administrative Dajt, mars dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 9.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.11, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.10, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.9, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Farkë '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 për ish-komunat.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 11.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 10.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 8.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars- Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 7.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 6.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.8, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.7, mars- dhjetor 2016'