Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Inspektimi dhe Monitorimi i Kundravajtjeve Administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr. 2, mars- dhjetor 2016'

revizioni aktual
Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.1, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Urdhra të bllokimit dhe objektet e prishura mars-dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative 1, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 Njësia Administrative Kashar '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësitë Administrative Ndroq, Krrabë, Pezë, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Dajt '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative Vaqarr, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative Kashar, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjobat e kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 për Ish Komunat.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative Farkë, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt kontrolle të mbajtura për NJësinë Administrative Dajt, mars dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 9.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.11, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.10, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative nr.9, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Farkë '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 për ish-komunat.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 11.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 10.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 8.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars- Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 7.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 6.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.8, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.7, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.6, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars- Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 5.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.5, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars- Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 4.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 11. '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.4, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 10. '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.3, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 9. '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 8. '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 2.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative 2, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 7. '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor Mars Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 1.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative 1, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 6.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 5. '

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Akt - Kontrolle të mbajtuara pë Njësinë Administrative 1, mars- dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 4.'

Mër, 04/12/2017 - 13:04 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 4.'

Mër, 04/12/2017 - 12:17 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 3. '

Mër, 04/12/2017 - 12:17 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akt kontrolleve të mbajtura për NJA. Dajt periudha mars dhjetor 2016'

Mër, 04/12/2017 - 12:17 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 2. '

Mër, 04/12/2017 - 12:17 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 1.'

Mër, 04/12/2017 - 12:17 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjobat e kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016.'