Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Inspektimi dhe Monitorimi i Kundravajtjeve Administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Shtator 2018'

revizioni aktual
Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Shtator 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Objekteve të prishura, Janar-Shtator 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit, Janar-Shtator 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'E-Gjoba, Janar-Shtator 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Vaqarr, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Kashar, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Farkë, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Dajt, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.11, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.10, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.7, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.9, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.8, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.6, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.5, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.3, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.1, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Objekteve të prishura, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit, Janar-Qershor 2018'

Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'E-Gjoba, Janar-Qershor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Vaqarr, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Baldushk, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Dajt, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Kashar, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Farkë, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.11, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.11, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.10, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.9, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.8, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.7, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.7, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.6, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.5, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 07/25/2018 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.4, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.3, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.1, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Objekteve të prishura, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'E-Gjoba, Janar-Qeshor 2018'

Mar, 07/24/2018 - 15:22 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'E-Gjoba, Janar-Qeshor 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Vaqarr, Janar-Mars 2018'

Mër, 05/16/2018 - 11:58 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Kashar, Janar-Mars 2018'