Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit Viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/11/2017 - 09:25 nga ZyraStatistikave

Ndryshim për arsye të problemeve në paraqitje.

revizioni aktual
Mar, 03/28/2017 - 09:58 nga ZyraStatistikave

U shpjegua fakti që vlera e akteve të lëshuara është i shprehur në mijë lekë ( 000/lekë).

Hën, 03/27/2017 - 11:36 nga ZyraStatistikave
Hën, 03/27/2017 - 11:34 nga ZyraStatistikave

Të dhëna të ngarkuara për herë të parë.